Manja slova Veća slova RSS
>

VODIČ ZA SLOBODAN PRISTUP INFORMACIJAMA

Datum objave: 26.12.2012 10:17 | Autor: UPRAVA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE

Ispis Štampaj stranicu


Na osnovu člana 5 Zakona o slobodnom pristupu informacijama ( „Sl. List RCG“, 68/05 od 15.11.2005 i „ Sl. list Crne Gore “, broj 73/10 od 10.12.2010, 40/11 od 08.08.2011), Uprava za inspekcijske poslove, donosi


VODIČ ZA PRISTUP INFORMACIJAMA U POSJEDU
UPRAVE ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE

I Osnovni podaci o Upravi za inspekcijske poslove

Sjedište Uprave za inspekcijske poslove ( u daljem tekstu : Uprava ) je u Podgorici, ul. Bulevar Revolucije broj 7
Tel: + 382 (0) 20 234-421

II Informacije u posjedu Uprave

- Djelovodnik,
- Evidencija zaposlenih u Upravi,
- Evidencije registraturskog i arhivskog materijala,
- Zakon o o inspekcijskom nadzoru ( „Sl. list RCG“ broj 39/03 i „ Sl. list Crne Gore “ broj 76/09 i 57/11 od 30.11.2011 ),
- Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematezaciji Uprave za inspekcijske poslove, koje je usvojila Vlada Crne Gore na sjednici od 14. juna 2012. godine,
- budžet Uprave,
- dokumenta o javnim nabavkama Uprave,
- dokumenta o donacijama,
- odluke, rješenja i druga akta o zasnivanju i prestanku radnog odnosa,
- rješenja o disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti,
- odluke, rješenja i druga akta o raspoređivanju službenika i namještenika, njihovim unaprijeđivanjima, nagradama i odsustvima,
- predmeti u vezi raspisivanja konkursa, oglasa.
III Postupak za pristup informacijama

Pokretanje postupka

Postupak se pokreće podnošenjem zahtjeva u pismenoj formi :
- neposredno, u arhivi Uprave
- putem pošte, na adresu : Upreva za inspekcijske poslove, ul. Bulevar Revolucije broj 7, 81 000 Podgorica
- na fax, broj : + 382 (0) 20 234-421

Na zahtjev za pristup informacijama ne plaća se taksa.

Sadržina zahtjeva za pristup informacijama

Zahtjev treba da sadrži:

- osnovne podatke o traženoj informaciji (naziv informacije, vrijeme nastanka informacije itd.)
- način na koji se želi ostvariti pristup infomaciji
- podatke o podnosiocu zahtjeva ( ime i prezime, prebivalište ili boravište, naziv firme i sjedište ), odnosno njegovog zastupnika, predstavnika ili punomoćnika.

• Zahtjev se može podnijeti na obrascu koji je propisala Uprava ili u slobodnoj formi,
• propisani obrazac zahtjeva može se dobiti u Upravi,
• obrazac Uprave odštmpan je uz ovaj Vodič i čini njegov sastavni dio.

Način ostvarivanja pristupa informacijama

Pristup informacijama može se ostvariti :

1. Neposrednim uvidom u javnu evidenciju, original ili kopiju informacije u prostorijama Uprave,
2. Prepisivanjem informacije od strane podnosioca zahtjeva u prostorijama Uprave,
3. Prepisivanjem, fotokopriranjem ili prevođenjem od strane lica ovlašćenog za postupanju po zahtjevu za pristup informacijama i dostavljanjem prepisa, fotokopije ili prevoda podnosiocu zahtjeva, neposredno, putem pošte ili elektronskim putem.

Pristup informacijama može se ograničiti, ako bi se njihovim objelodanjivanjem značajno ugorizi privatnost i druga prava pojedinca, osim za potrebe sudskog ili upravnog postupka.
Ako je dijelu informacije pristup ograničen, Uprava će omogućiti pristup, nakon brisanja dijela informacije kojem je pristup ograničen, na način iz tačke 3.

U postuku odlučivanja po zahtjevu kojima se narušava pravo privatnosti i druga lična prava pojedinca, uzima se u obzir svaka korist i svaka šteta koje mogu prositeći iz pristupa određenoj informaciji kao i primjena međunarodnih ugovora i konvencija ( Evropska konvencija za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda i dr. )

Uprva nije dužna da omogući pristup informaciji koja je javno objavljena i dostupna u zemlji ili na internetu, već može u pisanoj formi obavjestiti podnosioca zahtjeva o tome gdje je i kad ta infomacija objavljena ( službeni list ili drugo službeno glasilo, publikacija i sl. )

Rok za odlučivanje po zahtjevu

Po zahtjevu za pristup informacijama rješava se najkasnije u roku od osam dana od dana podnošenja zahtjeva.
Ako je obim tražene informacije veliki ili ako njeno pronalaženje zahtjeva pretraživanje velikog broja dokumenata, tako da bi pristup traženim informacijama u propisanom roku nerazumno omeo redovno poslovanje Uprave, rok od osam dana za donošenje i dostavljanje rješenja može se produžiti najviže za 15 dana.
Ako je zahtjev za pristup informaciji nepotpun ili nerazumljiv, pa se zbog toga po njemu ne može postupiti, podnosilac će se pozvati da, u roku od osam dana od dana dostavljanja poziva, otkloni nedostatke u zahtjevu i dati upustvo kako te nedostatke da otkloni.
Ako podnosilac zahtjeva ne otkloni nedostatke u ostavljenom roku, zahtjev će se odbaciti zaključkom i na ovu posljedicu upozoriće se podnosilac zahjeva u pozivu za otklanjanje nedostataka.

Akt kojim se odlučuje o zahtjevu i pravna zaštita

O zahtjevu za pristup informacijama se odlučuje rješenjem.
Rješenjem kojim se dozvoljava pristup informaciji ili njenom djelu, određuje se na način i rok pristupa informaciji i troškovi postupka.

Lice ovlašćeno za postupanje po zahtjevu za pristup informacijama je dužno da obrazloži rješenje kojim odbija zahtjev i da navede razloge zbog kojih ograničava pristup informaciji.

Rok za pristup informacijama

Pristup traženoj informaciji Uprava će omogućiti u roku od tri dana od dana dostavljanja rješenja podnosiocu zahtjeva.
Ako je rješenjem određeno da se pristup informaciji ostvari neposrednim uvidom u javnu evidenciju ili informaciju ili prepisivanjem informacije od strane podnosioca zahtjeva, rok za pristup informaciji nije prekluzivan.

Troškovi postpka

Troškove postupka (stvarni troškovi koje je Uprava imala u pogledu prepisivanja, fotokopiranja, prevođenja i dostavljanja informacije) snosi podnosilac zahtjeva.
Visina troškova određuje se u skladu sa Uredbom o naknadi troškova u postupku za pristup informacijama ( “ Sl.list Crne Gore ”, broj 02/07 ).
Troškovi postupka plaćaju se prije izvršenja rješenja, u korist budžeta Crne Gore ( račun Državnog trezora )
Lica sa invaliditetom ne plaćaju troškove postupka.

Pravo na zaštitu

Protiv rješenja kojim je odlučeno o zahtjevu može se izjaviti žalba Upravnom sudu Crne Gore u roku od 30 dana od dana njegovog prijema.

IV Ovlašćena lica za postupanje po zahtjevu

Lice ovlašćeno za postupanje po zahtjevu za pristup informaciji je Vuk Mandić – samostalni namještenik III – Odsjek za opšte poslove i finansije, kancelarija za opšte poslove.
Lice ovlašćeno za donošenje rješenja po zahtjevu za pristu informacijama je gore navedno lice.

V Obavljivanje vodiča

Ovaj vodič stupa na snagu danom njegovog donošenja, a objavljuje se na oglasnoj table Uprave. Danom donošenja ovog Vodiča prestaje da važi Vodič Uprave broj 01-775/1 od 16. jula 2012. godine.


D I R E K T O R
Mr Aleksandar Moštrokol